เริ่ม

28 พ.ย. 59
หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 9
เริ่ม

16 ต.ค. 59
เชิญร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและวัฒนธรรมไต้หวัน
เริ่ม

20 ก.ย. 59
สรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ ประจำปี 2559
เริ่ม

20 ก.ย. 59
สรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2559
เริ่ม

20 ก.ย. 59
ประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2559
เริ่ม

29 ส.ค. 59
หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 8
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 (more..)
เริ่ม

01 ส.ค. 59
รางวัลยอดนักอ่าน (The Best Reader Award)
เริ่ม

22 ก.ค. 59
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ.2559
เรื่อง อ่านเพื่อแม่ (more..)
เริ่ม

22 มิ.ย. 59
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : การพัฒนาหน่วยบริการความรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เริ่ม

16 มี.ค. 59
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ
เรื่อง ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน (more..)