พ.ย.

28
กิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 9
ก.ย.

24
กิจกรรม

งานทำบุญสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ขอบคุณอดีตกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคม และเครือข่ายสมาคมห้องสมุด ที่ให้เกียรติ ร่วมงานทำบุญสมาคม และอวยพรวันคล้ายเดือนเกิดกันยายน 3 ท่าน ค่ะ ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงค์วรวัฒน์ และ รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
ส.ค.

29
กิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 8
ส.ค.

24
กิจกรรม

เพื่อให้บริการ ณ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
ส.ค.

24
กิจกรรม

สมาคมห้องสมุดฯ ถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ส.ค.

16
กิจกรรม

รร.อนุบาลพุทธชาด นำนักเรียนศึกษาดูงานที่สมาคมห้องสมุดฯ
ส.ค.

10
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ห้องสมุดดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557
ก.ค.

29
ภาพกิจกรรม

ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ Library in the Cloud
คณะกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ Library in the Cloud เพื่อจัดการสร้างห้องสมุดเพื่อสังคมผ่านโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB ในงาน SET Social Impact Day 2016
ก.ค.

28
ภาพกิจกรรม

st Meeting of CONSAL XVII Executive Board Tawwin Garden Hotel, Yangon
1 st Meeting of CONSAL XVII Executive Board Tawwin Garden Hotel, Yangon 28-29 July 2016 TENTATIVE PROGRAMME
ก.ค.

25
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 7
ก.ค.

22
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ก.ค.

22
ประกาศสมาคมห้องสมุด

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ก.ค.

22
ภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ.2559
มิ.ย.

27
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 6
พ.ค.

23
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 5
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559
พ.ค.

03
ภาพกิจกรรม

งาน ศ. อุบาสิกา คุณ รัญจวน อินทรกำแหง อดีดนายกสมาคมฯ
อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง เป็นบุตรีของพันเอกพระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน) และคุณแม่เชย อินทรกำแหง เกิดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2464 ที่บ้านบางรัก จังหวัดพระนคร มีน้องชายหนึ่งคน ชื่อ นายสาทิส อินทรกำแหง ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสวนสุนันทา และ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามลำดับ ต่อมาได้รับทุนไปศึกษาที่ Florida State University, Tallahassee, Florida, U.S.A. ได้รับปริญญา BA. และ MA. Library Science เข้ารับราชการเป็นครูของกระทรวงศึกษาธิการเมื่ออายุ 19 ปี โดยเป็นครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 12 ปี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ห้องสมุดโรงเรียนคนแรกของกรมวิสามัญศึกษาในยุคของการบุกเบิกจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียน ทำหน้าที่นี้อยู่ 10 ปี หลังจากนั้นได้ไปทำงานด้านบริหารในตำแหน่งเลขานุการกรม กรมวิสามัญศึกษาและผู้อำนวยการกอง กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ อุบาสิกาคุณรัญจวนยังได้รับหน้าที่อาจารย์พิเศษวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และเป็นอาจารย์พิเศษเรื่องการวิจารณ์หนังสือ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ และได้ช่วยงานสาธารณะ เป็นผู้ริเริ่มจัดรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการอ่าน เป็นกรรมการในสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยโดยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสามสมัย หลังจากลาออกจากราชการ เมื่อปี 2515 ได้รับทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี 2517-2519 ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปี 2524 ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ค.

01
ภาพกิจกรรม

ชมห้องสมุดกรมที่ดิน
เม.ย.

27
ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนา การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
เม.ย.

02
ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ออกบูธโครงการ"หยิบแล้วหยอด" ทุกเล่ม 20 บาท เพื่อส่งเสริมการอ่าน ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 หน้าห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เม.ย.

02
ภาพกิจกรรม

ก่อนถวายพระพรชัยมงคล องค์อุปถัมภ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
มี.ค.

17
ภาพกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมวิชาการ
ก.พ.

16
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคมห้องสมุดประเทศบรูไนดารุสซาลาม
16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคมห้องสมุดประเทศบรูไนดารุสซาลาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานห้องสมุดต่างๆในกรุงเทพมหานคร
ก.พ.

01
ประกาศสมาคมห้องสมุด

บุคคลที่ควรเชิดชูในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด
ก.พ.

01
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯ ประจำปี 2558
ก.พ.

01
ประกาศสมาคมห้องสมุด

บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ ประจำปี 2558
ก.พ.

01
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ผลการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558
ม.ค.

25
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 4
ธ.ค.

16
ภาพกิจกรรม

ส่งมอบหนังสือบริจาคให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ส่งมอบหนังสือบริจาคให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ธ.ค.

14
ภาพกิจกรรม

อบรม ThaiJo
พ.ย.

30
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ประกาศ การสรรหาบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ ประจำปี 2558
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
พ.ย.

30
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ประกาศ การสรรหาผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2558
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
พ.ย.

30
ประกาศสมาคมห้องสมุด

ประกาศ การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
พ.ย.

26
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
พ.ย.

16
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) เบื้องต้น สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุด
ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558
พ.ย.

12
ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2558
พ.ย.

02
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 2
ต.ค.

15
ภาพกิจกรรม

การจัดห้องสมุดวัดไทยพุทธคยา และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย
ระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2558
ก.ย.

28
ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอบรม "โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด" รุ่น 1
ก.ย.

19
ภาพกิจกรรม

อบรมการเข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ
กรรมการประชาสัมพันธ์และประธานชมรมต่างๆ อบรมการเข้าใช้และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สมาคมห้องสมุดฯ
ก.ย.

19
ภาพกิจกรรม

สุขสันต์วันเกิด
สุขสันต์วันเกิด ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต (94) อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์ (74) รศ. ดร.ทัศนา หาญพล (66) ขอบคุณรูปจาก อ.ละเอียดและอ.นงลักษณ์ ค่ะ
ก.ย.

08
ภาพกิจกรรม

เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
Prof. Clara M. Chu, ผู้อำนวยการ Mortenson Center, University of Illinois at Urbana- Champaign, สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับโดย ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และกรรมการบริหารสมาคมฯ
ก.ย.

02
ภาพกิจกรรม

งานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น
งานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ส.ค.

22
ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมที่สมาคมห้องสมุดฯ
ชสบ. ได้เสนอประเด็นมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์และร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพบรรณารักษ์ต่อที่ประชุมกลุ่มเล็กในช่วงบ่าย ซึ่งประกอบด้วยประธานชมรมในสังกัดสมาคมห้องสมุดฯ หลายชมรม เป็นการหารือนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมความชัดเจนก่อนที่จะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ต่อไป เบื้องต้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากประธานชมรมต่างๆ และสนับสนุนให้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไป เพียงได้ทราบว่ากรรมการส่วนใหญ่สนับสนุนก็น่ายินดีแล้ว ส่วนจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและปรึกษาหารือผู้รู้อีกมาก เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคล หน่วยงาน องค์กร จำนวนมาก เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มนี้ได้ช่วยกันจุดประเด็นให้เกิดขึ้นแล้ว ก้าวต่อไปที่เราจะช่วยกันแสดงพลังเพื่อผลักดันเรื่องนี้คือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ให้มากๆ เสียงสนับสนุนจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นเสียงที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับของสมาคมฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก มาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ กันนะคะ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ต่อไป หนทางยังอีกยาวไกล หนึ่งเสียงของเพื่อนๆ ในที่ประชุมใหญ่ คือการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ธ.ค.

14
ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมฯ ต้อนรับ Assistance Professor Barbara Stripling
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายกสมาคมฯ ต้อนรับ Assistance Professor Barbara Stripling
ส.ค.

16
ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ 68 ปี วันสันติภาพไทย
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ ๖๘ ปี วันสันติภาพไทย เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญ และความเสียสละเพื่อประเทศชาติของขบวนการเสรีไทย ตลอดจนเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์
ส.ค.

14
ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 IFLA Satellite Meeting in Bangkok
ส.ค.

02
ภาพกิจกรรม

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37 พ.ศ.2556 เรื่อง "มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย"
มิ.ย.

29
ภาพกิจกรรม

นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำหนังสือที่ได้รับบริจาค บริจาคต่อให้กับ พระมงคล มงฺคโล
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำหนังสือที่ได้รับบริจาค บริจาคต่อให้กับ พระมงคล มงฺคโล ห้องสมุดวัดเปร็งราษฎร์บำรุง จ.สมุทรปราการ
มิ.ย.

27
ภาพกิจกรรม

สำนักงาน กศน. จากอำเภอในจังหวัดอุดรธานี เข้าดูงานที่สมาคมฯและห้องสมุดเสริมปัญญา
สำนักงาน กศน. จากอำเภอในจังหวัดอุดรธานี เข้าดูงานที่สมาคมฯและห้องสมุดเสริมปัญญา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 จำนวน 28 คน
ต.ค.

28
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุด หัวข้อ มหัศจรรย์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 3 (28/10/2555)
เม.ย.

21
ภาพกิจกรรม

ทำบุญสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (21/04/2555)
ธ.ค.

08
ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ก.ค.

12
ภาพกิจกรรม

งานประชุมนานาชาติ 2007
สมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศมาเลเซีย ( Librarians' Association of Malaysia )

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษ (How to Develop the Project Proposal in English)

ประกาศสมาคมห้องสมุด

รางวัลศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ประกาศสมาคมห้องสมุด

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558-2559
ข่าวและกิจกรรมปีย้อนหลัง