สถานะ ห้องสมุด
รอการยืนยัน ห้องสมุดโรงเรียนเวียงสระ
รอการยืนยัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (ท.2)
รอการยืนยัน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย
รอการยืนยัน ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
รอการยืนยัน ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี
รอการยืนยัน ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา
รอการยืนยัน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร