วันที่ ห้องสมุด
2016-11-17 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซับกระดาน
2016-10-09 ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา
2016-09-05 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล)
2016-09-05 ห้องสมุดบัณฑิตอาสาสมัคร
2016-09-02 ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
2016-08-15 ศูนย์ข้อมูลรีคอฟ
2016-08-15 วิทยาลัยชุมชนสตูล
2016-12-23 ห้องสมุดประชาชน จ.ราชบุรี
2016-08-15 ห้องสมุดโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
2016-08-15 ห้องสมุดคอวนิชโรงเรียนนครสวรรค์
2016-06-13 ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนท้ายหาด
2016-05-27 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
2016-05-27 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
2016-05-27 ห้องสมุดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
2016-05-27 ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
2016-05-27 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2016-05-27 ห้องสมุดโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
2016-05-27 ห้องสมุดธรรมวิหาร วิศาลเรืองเดช ภ.ภ.ภ.
2016-05-27 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ออน
2015-12-01 ห้องสมุด โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
2015-12-01 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2015-12-13 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" เขตคลองสามวา
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
2015-12-01 ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015-12-01 หอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
2015-12-01 โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม)
2015-12-01 งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2015-12-01 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
2015-12-13 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทุ่มแบน
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
2015-12-01 ห้องสมุด โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
2015-12-01 ห้องสมุด โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย
2015-12-01 ห้องสมุด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยง
2015-12-01 ห้องสมุด โรงเรียนถาวรานุกูล
2015-11-20 กองทุนหนังสือเพื่อโรงเรียนชนบท
2015-12-01 ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนเมืองแงง
2015-12-01 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย (กศน.) จังหวัดเชียงใหม่
2015-12-01 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2015-12-01 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง
2015-12-01 ห้องสมุดโรงเรียนครบุรี
2015-11-23 ห้องสมุดโรงเรียนสูงเนิน
2015-11-13 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
2015-11-05 ห้องสมุดมงคลสิริ
2015-11-05 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
2015-11-05 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
2015-11-05 ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
2015-11-05 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2015-11-05 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
2015-11-05 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
2015-09-29 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี
2015-09-29 ห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ
2015-09-29 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2015-09-29 ห้องสมุดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
2015-09-29 ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
2015-09-29 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2015-09-29 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผาม่าน
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนวาสุเทวี
2015-09-29 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
2015-09-29 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
2015-09-29 สำนักงานวิทยทรัพยากร
2015-09-29 ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา
2015-09-29 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนสมเด็จ
2015-09-29 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2015-09-29 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2015-09-29 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2015-09-29 ห้องสมุดคณะจิตวิทยา
2015-09-29 ห้องสมุดศรีสังวาลย์ สถาบันประสาทวิทยา
2015-09-29 ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
0000-00-00 เฮือนสาร โรงเรียนบ้านแม่ลิด
0000-00-00 หอสมุดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
0000-00-00 หอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
0000-00-00 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
0000-00-00 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
0000-00-00 หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
0000-00-00 ห้องสมุดอาร์เว มารีอา โรงเรียนสารสาส์นพิทยา
0000-00-00 ห้องสมุดอาชีว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0000-00-00 ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
0000-00-00 ห้องสมุดหอเวทวิทยาคม เทวสถานสำหรับพระนคร
0000-00-00 ห้องสมุดหนองกุงสมเด็จ
0000-00-00 ห้องสมุดหงส์นันษ์
0000-00-00 ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์
0000-00-00 ห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
0000-00-00 ห้องสมุดสีเขียว ลาดกระบัง
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมสุรินทร์ เขต 3
0000-00-00 ห้องสมุดสำนักการศึกษา กทม.
0000-00-00 ห้องสมุดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์