นายกสมาคม
ศ.พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

อุปนายก คนที่ 1
ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

อุปนายก คนที่ 2
นางสาวเอมอร ตันเถียร

เหรัญญิก คนที่ 1
รศ.ดร.ทัศนา หาญพล

เหรัญญิก คนที่ 2
นางทิพภา ปลีหะจินดา

ประธานแผนกวิชาการ คนที่ 1
นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ

ประธานแผนกวิชาการ คนที่ 2
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล

ประธานแผนกวิชาการ คนที่ 3
นางวีระวรรณ วรรณโท

ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ คนที่ 1
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

ประธานแผนกวารสารและสื่อวิชาการ คนที่ 2
นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์

ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 1
นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน

ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 2
นางสาวบุษกร เลิศวีระศิริกุล

ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 3
นางอังสนา เกิดบุญส่ง

ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ คนที่ 1
ดร.นฤมล รื่นไวย์

ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ คนที่ 2
นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม

ประธานแผนกประชาสัมพันธ์ คนที่ 3
นางสาวสุกฤตา จงสมจิตต์

ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์

ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี

ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา คนที่ 1
รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา คนที่ 2
นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

ปฏิคม คนที่ 1
นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์

ปฏิคม คนที่ 2
นายยุทธนา ไอยราพรต

ประธานแผนกหาทุน คนที่ 1
นางสาวกนกอร ศักดาเดช

ประธานแผนกหาทุน คนที่ 2
นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล

นายทะเบียน คนที่ 1
นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย

นายทะเบียน คนที่ 2
นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์

บรรณารักษ์
นางละเอียด ศรีวรนันท์

เลขานุการ คนที่ 1
นางสาวสุจิตร สุวภาพ

เลขานุการ คนที่ 2
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล