วันที่

07 - 09 ธันวาคม 2564

สถานที่

Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

เกี่ยวกับโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด

1. จดหมายขออนุมัติบุคลกรเข้าร่วมประชุมปี 2564

2. หัวข้อประชุมวิชาการ 7-9 ธันวาคม 2564

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในการประชุมปี 2564

4. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

5. ฟอร์มจองหักพักและแผนที่โรงแรม 7-9 ธันวาคม 2564

 

สำคัญมากๆๆ โปรดอ่าน  ผู้สนใจสมัครเข้าประชุมกรุณาศึกษาเอกสาร “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)” ก่อนการสมัคร

ข้อมูลการรับวัคซีน  กรุณานำเอกสารดังข้อ 1 หรือ 2 มาแสดง ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม  หากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้างานประชุม และ ไม่คืนค่าลงทะเบียน

      1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้องเคยได้รับวัคซีนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มประชุม ได้แก่  ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ หรือ วัคซีนแบบไขว้ ครบ 2 เข็ม    หรือ แอสตราเซเนกา 1 เข็ม

      2. กรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ ตามข้อ 1 ให้แสดงเอกสาร ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานประชุม ดังนี้ 

           - ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Test Kit เป็นลบจากโรงพยาบาล หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)               

           - ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”
เลขที่บัญชี  041-0-08598-7  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูล
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  10 พฤศจิกายน 2564  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   11 พฤศจิกายน 2564  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ

- ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จ แล้วคลิกที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐานเข้ามาในระบบ

- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai-mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com

- หลังจากสมาคมฯได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว จะส่ง Email ตอบรับยืนยันการส่งทะเบียนกลับไปให้ท่าน

- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที

- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 workshop เท่านั้น

-*ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

1. ลงทะเบียน 3 วัน : วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน 3 วัน ก่อน
10 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่
11-30 พฤศจิกายน 2564

1 ธันวาคม 2564
ถึง หน้างาน
*

ประชุมวิชาการ (Main Congress)

     
เป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 3,300 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 3,800 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท
สำหรับ Resident / Fellow 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท

ผู้ลงทะเบียน วัน สามารถเลือกเข้าฟัง pre-congressworkshops ได้ 1 หัวข้อ เท่านั้นกรุณาระบุหัวข้อที่ท่านต้องการเข้า (First come first serve)

  1. Workshop 1 : CPR in Pregnancy    (ของดจัดหัวข้อนี้)
  2. Workshop 2 : Common Pitfalls in Electronic Fetal Monitoring    (รับ 100 คน)
  3. Workshop 3 : Practical Points in ANC    (รับ 100 คน)

 

2. ลงทะเบียน 2 วัน : วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน 2 วัน ก่อน
10 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่
11-30 พฤศจิกายน 2564

1 ธันวาคม 2564
ถึง หน้างาน
*

ประชุมวิชาการ (Main Congress)

     
เป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 2,300 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์มารดาฯ 2,800 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท
สำหรับ Resident / Fellow 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท
สมัครสมาชิกสมาคมฯ ตลอดชีพ 800 บาท 800 บาท 800 บาท

 

กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี  วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
เลขที่บัญชี  041-0-08598-7  บัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสมาคมฯได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว

การยกเลิการลงทะเบียน
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  
     ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน 
     ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2565  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

 

หมายเหตุ
- ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐานเข้ามาในระบบ
- กรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้ให้ส่งมาทาง E-mail : thai.mfm@gmail.com หรือ por.boon@hotmail.com
- หลังจากสมาคมฯได้รับเอกสารการโอนเงินแล้ว จะส่ง Email ตอบรับยืนยันการส่งทะเบียนกลับไปให้ท่าน
- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้ทันที
- ผู้สมัครลงทะเบียนประชุม 3 วัน มีสิทธิเข้าฟัง pre-congress workshop และเลือกได้เพียง 1 workshop เท่านั้น
- ผู้ลงทะเบียนหน้างานอาจไม่ได้รับความสะดวก กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมอาจไม่ครบถ้วน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณรศิกาญจน์  / คุณเอมปวีร์
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 8 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
มือถือ 087-6957659     โทร 02-7181489     โทรสาร 02-7181488
E-mail : por.boon@hotmail.com, thai.mfm@gmail.com     Website: www.thai-smfm.com

ลงทะเบียน

         
       
แพทย์กรุณาระบุเลขที่ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
พยาบาลกรุณากรอกบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ 10 หลัก
         
         


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ por.boon@hotmail.com หรือ thai.mfm@gmail.com

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
e-mail : por.boon@hotmail.com

Develop by IGENCO Co., Ltd.