การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 พ.ศ.2563 ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ “Advances in Maternal and Fetal Medicine”

06 - 08 พฤษภาคม 2563
ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”  เลขที่ 041-0-08598-7

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูล
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  10 เมษายน 2563  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   11 เมษายน 2563  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
Download โครงการ :