สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) วาระปี 2564 - 2567

01 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2563
ณ สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

     ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ชุดปัจจุบันได้ดำเนินกิจการบริหารสมาคมฯมาโดยตลอดและจะครบวาระ 3 ปี ในเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมรประสิทธิผลตามเป้าหมายของสมาคม

     ทางสมาคมฯจะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่วาระประจำปี 2564-2567 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2567) อนึ่งขั้นตอนการรับสมัครและลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯในครั้งนี้จะดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. สมาชิกเข้ายืนยันตัวตนทาง Website สมาคม ได้ที่ thai-smfm.com โดยกรอก Username และ Password
(หากไม่ทราบสามารถติดต่อได้ที่สำรักงานสมาคมฯตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2. ขั้นตอนการรับสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม

 

     2.1 การสมัครรับเลือกตั้ง

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

     2.2 ดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2563

     2.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 (เวลา 00.01 น.)
ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 (เวลา 24.00 น.)

3. ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ


ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ปี 2564
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม Mytt Beach พัทยา จ.ชลบุรี

       สมาคมฯขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมาคมทื่สนใจเสนอตัวสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ สามารถกรอกใบสมัครได้ทาง www.thai-smfm ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้

Download โครงการ :


   

   

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 พ.ศ.2563 ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ “Advances in Maternal and Fetal Medicine”

06 - 08 พฤษภาคม 2563
ณ Mytt Beach Hotel พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ สำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี “วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”  เลขที่ 041-0-08598-7

การยกเลิกการลงทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูล
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  10 เมษายน 2563  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   11 เมษายน 2563  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
Download โครงการ :