การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต
"MFM Beyond 2020"

08 - 10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆสำหรับสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

POSTER PRESENTATION AWARDS
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดชิงรางวัลในรูปแบบ Poster presentation
กำหนดส่งบทคัดย่อ : วันที่ 29 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อได้ที่ www.thai-smfm.com

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าโอน  หรือ เช็คสั่งจ่ายบัญชี เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 30 บาท
ชื่อบัญชี “ วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)”  เลขที่ 041-0-08598-7

การยกเลิกการลงทะเบียน
ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องส่งหนังสือขอยกเลิกลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ
โดยจะได้รับคืนค่าลงทะเบียนภายหลังเสร็จสิ้นงานประชุมแล้ว ในอัตราดังนี้  :

  • ภายในวันที่  10 เมษายน 2562  คืนให้ร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียน   
  • ตั้งแต่วันที่   11 เมษายน 2562  ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
Download โครงการ :