ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
โครงการวันที่ระยะเวลาลงทะเบียน
PJ60001 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” 22 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 256003 มกราคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560