ประสบการณ์ของบริษัทในการรับงานพัฒนาระบบลงทะเบียน i-Regist

 

                                                

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์

International Nuclear Science and Technology Conference 2016

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนและดูแลเว็บไซต์สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนและดูแลเว็บไซต์บริษัท เอช อาร์ ดี ไอ จำกัด

 

 

พัฒนาเว็บไซต์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

  

In House Agency