Copyright 2020 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
แสดง # 
วันรัฐธรรมนูญ

Banner วันรัฐธรรมนูญ
( hits : 65)

16 มกราคม 2563
      ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งใช้กฏห...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 63)

16 มกราคม 2563
      วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ ...

วันปีใหม่

Banner วันปีใหม่
( hits : 64)

16 มกราคม 2563
      วันขึ้นปีใหม่ ตามความหมายในพจนานุกรมให้ความหมายคำว่า "ปี" หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือเวลา 12 เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น "ปีใหม่" จึงหมายถึง การขึ้น...

วันจักรี

Banner วันจักรี
( hits : 64)

16 มกราคม 2563
      วันจักรีตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษ...

วันจักรี

Banner วันฉัตรมงคล
( hits : 66)

16 มกราคม 2563
      วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง...

วันมาฆบูชา

Banner วันมาฆบูชา
( hits : 71)

16 มกราคม 2563
      วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ไฟล์ดาวน์โหลดประกอบด้วย : PSD , JPG   ที่มา:  https://th.wikipedia.org...

วันสงกรานต์

Banner วันสงกรานต์
( hits : 67)

16 มกราคม 2563
      “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า "สํ-กรานต" ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการย้ายที่ เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเ...

วันแรงงาน

Banner วันแรงงาน
( hits : 69)

16 มกราคม 2563
      ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) ขณะที่ประเทศไท...

วันลอยกระทง

Banner วันลอยกระทง
( hits : 69)

16 มกราคม 2563
      ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรื...

วันลอยกระทง

Banner วันลอยกระทง (2)
( hits : 56)

16 มกราคม 2563
      ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรื...

f t g m