ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการ ทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร ห้อง สถานที่จัด อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ระบบไอรีจิส (i-Regist) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียน Online ให้กับผู้ที่สนใจได้ สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กร เช่น Joomla, Wordpress อีกทั้ง ระบบยังรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหรือหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ๆ ได้แบบไม่จำกัด สามารถเพิ่มลดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัด ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสมาชิก ค่าลงทะเบียน ห้องที่จัด สามารถกำหนดจำนวนคนที่รองรับได้ สามารถกำหนดประเภทอาหารให้ผู้ลงทะเบียนเลือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน การลงทะเบียนแบบกลุ่ม และการพิมพ์รายงานต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น รายชื่อสมาชิก รายชื่อผู้ลงทะเบียน ใบเซ็นชื่อ ป้ายชื่อคล้องคอ หนังสือรับรอง และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

 

สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป จะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลโครงการที่เปิดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรที่สนใจภายในระยะเวลาที่ผู้จัดทำกำหนดไว้ การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต การแจ้งหลักฐานการโอนเงิน การพิมพ์แบบฟอร์มใบตอบรับการลงทะเบียน พร้อมรับ QR Code สำหรับใช้สแกนเข้าร่วมงาน อีกทั้ง การตรวจสอบผลการลงทะเบียนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

 

สนใจติดต่อ คุณทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 081 752 9549

Line ID : thaweewat_wee