สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอเมซอน

Download โครงการ :
   


IGENCO มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

"รับจัดทำเว็บไซต์พร้อมระบบลงทะเบียนงานวิ่งมาราธอน"

Download โครงการ :


   


IGENCO มินิมาราธอน

"รับจัดทำเว็บไซต์พร้อมระบบลงทะเบียนงานวิ่งมาราธอน"

Download โครงการ :
   


การใช้งานระบบลงทะเบียน i-Regist

ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดประชุม จัดสัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร สถานที่จัด ห้อง อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ระบบไอรีจิส i-Regist เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ  นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่สนใจทั้ง Online/Offline ได้  สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กรได้ เช่น Joomla, Wordpress รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Download โครงการ :


   


การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Joomla)

Download โครงการ :